iStorM

Cửa hàng game Nintendo nShop

Từ hai bàn tay trắng tôi làm nên đống nợ này đây!

game, movie,...
Nơi ở
ở đâu còn lâu mới nói!
Occupation
Đá ống bơ @@
Top