nvtrong1989's latest activity

Cửa hàng game Nintendo nShop

  • nvtrong1989
    nvtrong1989 đã trả lời vào chủ đề Tìm mua máy GBA original.
    advance sp loại 2 đèn ( Mới 100% còn nguyên hộp): 1tr9 advance sp 4 đèn (mới 99% , ko hộp) : 2tr6
Top