Kết quả tìm kiếm

Cửa hàng game Nintendo nShop

  1. iStorM

    Pokedex Ar code (completed)

    bao gồm 164 code trong số 164 code mình chỉ nhận đựoc 23 stickers available. phần còn lại là unknow:em35::em35:, chắc phải dùng SpotPass gặp Pokedex khác mới update đk :sorry[1]::sorry[1]: danh sách stickers avaiable: Đây là 164 Pokedex Ar code : nguồn : gbatemp
Top