Wii Games Music - Âm nhạc trong Game

Cửa hàng game Nintendo nShop

lemonadess

Banned
Topic dành để post nhạc game Wii cho những ai quan tâm. :clap2[1]:
Mở đầu bằng một loạt soundtrack trong game Twilight Princess


Mã:
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/2"]001 - orchestra piece 2.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/3"]002 - intro.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/4"]003 - ordon.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/5"]004 - ordon ranch.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/6"]005 - ordon goats.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/7"]006 - link's house.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/1"]007 - sera's sundries (sad).mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/9"]008 - sera's sundries (happy).mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/10"]009 - practice with a slingshot.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/11"]010 - hunting the monkey.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/12"]011 - dark grotto.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/13"]012 - combat.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/14"]013 - link leaves ordon.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/15"]014 - ilia.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/16"]015 - midna.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/17"]016 - twilight.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/18"]017 - princess zelda.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/19"]018 - a wolf in ordon.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/20"]019 - light spirit.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/21"]020 - faron woods.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/22"]021 - training.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/23"]022 - forest temple.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/24"]023 - monkey king.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/25"]024 - boss.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/26"]025 - boss diababa.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/27"]026 - hyrule field.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/8"]027 - hyrule field (orchestral ver.).mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/29"]028 - hyrule field - enemies.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/30"]029 - hyrule field (night).mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/31"]030 - surrounded by flames.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/28"]031 - wolf song 1 - song of healing.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/33"]032 - resurging of kakariko village.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/34"]033 - kakariko village.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/35"]034 - kakariko cemetery.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/36"]035 - renado's house.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/37"]036 - taming epona.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/38"]037 - mailman.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/39"]038 - horse battle.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/40"]039 - face to face on the bridge.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/41"]040 - return of calmness.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/42"]041 - death mountain.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/43"]042 - goron mines.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/44"]043 - ooccoo.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/45"]044 - miniboss armed goron.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/46"]045 - boss fyrus.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/32"]046 - don't want you no more - bonus track.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/48"]047 - flying up the river.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/49"]048 - queen rutela.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/51"]049 - wolf song 2 - requiem of spirit.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/50"]050 - boss giant light bug.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/47"]051 - history of the goddesses.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/53"]052 - lake hylia.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/52"]053 - tobias and geremias.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/56"]054 - hyrule castle town - north.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/57"]055 - hyrule castle town - east.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/58"]056 - hyrule castle town - west.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/59"]057 - fortune telling.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/60"]058 - agitha's castle.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/61"]059 - s.t.a.r. game room.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/62"]060 - s.t.a.r. game.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/63"]061 - zora prince.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/64"]062 - planning the trip to kakariko.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/65"]063 - calm and hope.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/66"]064 - lakebed temple.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/67"]065 - miniboss great toad.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/68"]066 - boss morpheel.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/69"]067 - boss morpheel - final form.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/70"]068 - after boss fight.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/55"]069 - zant.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/72"]070 - midna's desperation.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/71"]071 - reencounter with zelda.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/74"]072 - transfer of powers.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/54"]073 - zora's domain.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/73"]074 - wolf song 3 - prelude of light.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/76"]075 - sacred grove.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/75"]076 - sacred grove - enemies.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/78"]077 - guardians of the sacred grove.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/79"]078 - master sword.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/80"]079 - link obtains the master sword.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/81"]080 - fishing hole.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/82"]081 - going down the rapids.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/83"]082 - wolf song 4.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/84"]083 - twilight realm.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/85"]084 - gerudo desert.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/77"]085 - fairy's spring (loading screen).mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/87"]086 - arbiter's grounds.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/86"]087 - miniboss great phantom.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/89"]088 - boss stallord.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/90"]089 - wise people.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/91"]090 - ganondorf.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/92"]091 - snowpeak.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/93"]092 - wolf song 5.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/88"]093 - snowpeak ruins.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/96"]094 - snowpeak ruins (fireplace & kitchen).mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/97"]095 - miniboss suit of armor.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/98"]096 - boss blizzeta 1.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/99"]097 - boss blizzeta 2.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/100"]098 - boss blizzeta 3.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/101"]099 - malo mart castle branch.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/102"]100 - entrance of the temple of time.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/103"]101 - temple of time.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/104"]102 - boss armogohma.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/105"]103 - snowboarding.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/106"]104 - hidden village.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/107"]105 - wolf song 6.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/108"]106 - memories of impaz.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/95"]107 - celestia.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/94"]108 - boss argorok.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/110"]109 - twilight palace.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/111"]110 - zant hologram.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/109"]111 - fight against zant 1.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/113"]112 - fight against zant 2.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/114"]113 - fight against zant 3.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/115"]114 - fight against zant 4.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/116"]115 - fight against zant 5.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/117"]116 - hyrule castle 1.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/118"]117 - hyrule castle 2.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/119"]118 - hyrule castle 3.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/120"]119 - against ganondorf.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/112"]120 - the king of light and shadow.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/122"]121 - boss puppet zelda.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/123"]122 - boss beast ganon.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/124"]123 - waking of zelda.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/121"]124 - boss ganondorf (horseback).mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/125"]125 - boss ganondorf (swordfight).mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/126"]126 - credits part 1.mp3[/URL]
[URL="http://gh.ffshrine.org/song/7298/127"]127 - credits part 2.mp3[/URL]
 

lemonadess

Banned
Tổng hợp các soundtrack trong SSBB.
Link mediafire, tuy hơi thiếu ổn định nhưng có còn hơn không. Repost.
Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5 Gói 6
Gói 7 Gói 8 Gói 9 Gói 10 Gói 11 Gói 12
Gói 13 Gói 14
The End Credits

***File torrent
Super Smash Bros Brawl -SoundTrack
| Seed:53 Leech:1498
Hot! Hot! Hot!
Host upload mới cho mọi người. Nếu không download được nữa thì mình cũng pó tay. Torrent cũng có, direct link cũng có rồi nhá.
***Host filefactory
Playlist: http://www.filefactory.com/file/5e1181/
1 - 25 http://www.filefactory.com/file/8bd4a4/
25 - 91 http://www.filefactory.com/file/447333/
92 - 125 http://www.filefactory.com/file/0273be/
126 - 176 http://www.filefactory.com/file/9ee70a/
177 - 201 http://www.filefactory.com/file/73f293/
202 - 247 http://www.filefactory.com/file/a0e371/
248 - 314 http://www.filefactory.com/file/863382/

***Host filefront (Cái này coi bộ sẽ hơi bị lâu, có 2 part à)
Host này yêu cầu đăng kí mới cho down nha. Chịu khó đăng kí :D
[Download FileFront Part 01]
[Download FileFront Part 02]
 

lemonadess

Banned


Disc 1 (http://www.megaupload.com/?d=KJ8APAN1)
Disc 2 (http://www.megaupload.com/?d=XJWUTEFX)
Disc 3 (http://www.megaupload.com/?d=R5RP41VF)

Mã:
 Super Mario Galaxy - 102 - Prologue.mp3
  
 mp3 file
  
 2.53 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 103 - Star Festival.mp3
  
 mp3 file
  
 2.03 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 104 - Under Attack.mp3
  
 mp3 file
  
 3.51 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 105 - Meet The Bunny.mp3
  
 mp3 file
  
 3.03 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 106 - Hide-And-Seek.mp3
  
 mp3 file
  
 3.07 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 107 - Chase The Bunny.mp3
  
 mp3 file
  
 3.38 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 108 - Grand Star Rescue.mp3
  
 mp3 file
  
 2.23 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 109 - Comet Observatory (Entrance).mp3
  
 mp3 file
  
 1,020 kb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 110 - Comet Observatory.mp3
  
 mp3 file
  
 3.96 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 111 - Good Egg Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 4.42 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 112 - Honeyhive Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 3.92 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 113 - Honeyhive Galaxy (fast).mp3
  
 mp3 file
  
 3.16 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 114 - Big Bad Bugaboom.mp3
  
 mp3 file
  
 2.18 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 115 - Bowser Jr.'s Robot Reactor.mp3
  
 mp3 file
  
 3.00 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 116 - Bowser Jr.'s Robot Reactor (Variation).mp3
  
 mp3 file
  
 3.33 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 117 - Bowser Jr.'s Robot Reactor (Variation Fast).mp3
  
 mp3 file
  
 3.07 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 118 - Space Junk Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 5.00 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 119 - Battlerock Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 5.38 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 120 - Peaceful Stars.mp3
  
 mp3 file
  
 4.45 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 121 - Bowser's Star Reactor.mp3
  
 mp3 file
  
 2.92 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 122 - Comet Observatory (3-4 Grand Stars).mp3
  
 mp3 file
  
 4.13 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 123 - Beach Bowl Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 3.83 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 124 - Ghostly Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 4.24 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 125 - Buoy Base Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 4.61 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 126 - Drip Drop Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 2.71 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 127 - Library.mp3
  
 mp3 file
  
 2.43 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 128 - Gusty Garden Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 5.88 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 129 - Freezeflame Galaxy (Ice).mp3
  
 mp3 file
  
 3.53 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 130 - Freezeflame Galaxy (Fire).mp3
  
 mp3 file
  
 3.59 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 131 - Dusty Dune Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 4.19 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 132 - Comet Observatory (5-6 Grand Stars).mp3
  
 mp3 file
  
 4.12 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 133 - Bigmouth Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 4.32 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 134 - Sad Story.mp3
  
 mp3 file
  
 2.17 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 135 - Toy Time Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 2.81 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 136 - Mecha-Bowser.mp3
  
 mp3 file
  
 3.08 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 137 - Kingfin Battle.mp3
  
 mp3 file
  
 2.88 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 138 - Melty Molten Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 6.91 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 139 - Bowser's Galaxy Reactor.mp3
  
 mp3 file
  
 4.00 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 140 - Credits.mp3
  
 mp3 file
  
 6.40 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 201 - Choose A File.mp3
  
 mp3 file
  
 1.91 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 202 - File Info.mp3
  
 mp3 file
  
 2.14 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 203 - Dome.mp3
  
 mp3 file
  
 3.01 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 204 - Choose A Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 3.01 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 205 - Selected Galaxy.mp3
  
 mp3 file
  
 3.06 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 206 - Choose A Galaxy (Enemy Base).mp3
  
 mp3 file
  
 1.40 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 207 - Selected Galaxy (Enemy Base).mp3
  
 mp3 file
  
 1.52 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 208 - Choose A Star.mp3
  
 mp3 file
  
 720 kb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 209 - Special Area.mp3
  
 mp3 file
  
 1.76 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 210 - Danger Afoot.mp3
  
 mp3 file
  
 1.38 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 211 - Nostalgia 1.mp3
  
 mp3 file
  
 1.49 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 212 - Nostalgia 2.mp3
  
 mp3 file
  
 2.93 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 213 - Toad Brigade.mp3
  
 mp3 file
  
 842 kb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 214 - Tension.mp3
  
 mp3 file
  
 3.21 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 215 - Cosmic Mario.mp3
  
 mp3 file
  
 1.97 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 216 - Eerie Nostalgia.mp3
  
 mp3 file
  
 1,000 kb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 217 - Catch Me If You Can.mp3
  
 mp3 file
  
 2.03 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 218 - Spooky Sprint.mp3
  
 mp3 file
  
 2.84 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 219 - Purple Coins.mp3
  
 mp3 file
  
 4.69 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 220 - The Star Awaits.mp3
  
 mp3 file
  
 1.78 mb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 221 - Got A Star.mp3
  
 mp3 file
  
 146 kb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 222 - Invulnerability.mp3
  
 mp3 file
  
 492 kb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 223 - Ice Mario.mp3
  
 mp3 file
  
 520 kb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 224 - Fire Mario.mp3
  
 mp3 file
  
 522 kb
 #
  
 Super Mario Galaxy - 225 - The Power To Fly.mp3
  
 mp3 file
  
 1.29 mb
 

lemonadess

Banned
Okami Soundtrack


Mã:
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/101-title.mp3"]101 Title.mp3[/URL]
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/102-title-call.mp3"]102 Title Call.mp3[/URL]
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/103-the-beginning.mp3"]103 The Beginning.mp3[/URL]
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/104-prologue.mp3"]104 Prologue.mp3[/URL]
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/105-sinister-design.mp3"]105 Sinister Design.mp3[/URL]
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/106-yamato-no-orochi-s-revival.mp3"]106 Yamato-no-Orochi's Revival.mp3[/URL]
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/107-the-great-goddess-amaterasu-s-revival.mp3"]107 The Great Goddess Amaterasu's Revival.mp3[/URL]
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/108-oira-s-theme.mp3"]108 Oira's Theme.mp3[/URL]
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/109-curse.mp3"]109 Curse.mp3[/URL]
[URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/110-izanagi-cavern.mp3"]110 Izanagi Cavern.mp3[/URL]
[LEFT]       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/111-looking-up-at-the-starry-sky.mp3"]111  Looking Up at the Starry Sky.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/112-constellation-dragon-sketch-.mp3"]112  Constellation (Dragon Sketch).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/113-constellation-complete.mp3"]113  Constellation Complete.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/114-painting-god-appearance.mp3"]114  Painting God Appearance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/115-talking-with-the-painting-god.mp3"]115  Talking with the Painting God.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/116-painting-piece.mp3"]116  Painting Piece.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/117-dragon-sketch-success.mp3"]117  Dragon Sketch Success.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/118-mysterious-disappearance.mp3"]118  Mysterious Disappearance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/119-kamiki-village-s-restoration.mp3"]119  Kamiki Village's Restoration.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/120-old-man-orange-s-appearance.mp3"]120  Old Man Orange's Appearance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/121-a-monster-s-presence.mp3"]121  A Monster's Presence.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/122-spirit-extermination.mp3"]122  Spirit Extermination.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/123-battle-assessment-god-.mp3"]123  Battle Assessment (God).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/124-kamiki-village-i.mp3"]124  Kamiki Village I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/125-kamiki-village-ii.mp3"]125  Kamiki Village II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/126-digging-here-bow-wow.mp3"]126  Digging Here Bow-Wow.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/127-an-oddly-shaped-radish.mp3"]127  An Oddly-Shaped Radish.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/128-practice-ditching-susano-o.mp3"]128  Practice-ditching Susano-o.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/129-giving-susano-o-a-ride.mp3"]129  Giving Susano-o a Ride.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/130-taking-the-bait.mp3"]130  Taking the Bait.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/131-susano-o-s-training.mp3"]131  Susano-o's Training.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/132-impatient-susano-o.mp3"]132  Impatient Susano-o.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/133-slicing-the-huge-rock-success.mp3"]133  Slicing the Huge Rock Success.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/134-cursed-shinshuu-plains-i.mp3"]134  Cursed Shinshuu Plains I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/135-cursed-shinshuu-plains-ii.mp3"]135  Cursed Shinshuu Plains II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/136-cursed-hanasaki-valley.mp3"]136  Cursed Hanasaki Valley.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/137-demon-s-banquet.mp3"]137  Demon's Banquet.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/138-nemuri-s-theme.mp3"]138  Nemuri's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/139-eager-susano-o-first-half.mp3"]139  Eager Susano-o First Half.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/140-eager-susano-o-second-half.mp3"]140  Eager Susano-o Second Half.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/141-susano-o-s-fight.mp3"]141  Susano-o's Fight.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/142-blocking-bud-restoration.mp3"]142  Blocking Bud Restoration.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/143-hanasaki-valley-s-restoration.mp3"]143  Hanasaki Valley's Restoration.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/144-hanasaki-valley.mp3"]144  Hanasaki Valley.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/145-cursed-place.mp3"]145  Cursed Place.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/146-descent-of-the-great-goddess.mp3"]146  Descent of the Great Goddess.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/147-shinshuu-plains-i.mp3"]147  Shinshuu Plains I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/148-shinshuu-plains-ii.mp3"]148  Shinshuu Plains II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/149-dojo-entrance.mp3"]149  Dojo Entrance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/150-kozuka-onigirisai.mp3"]150  Kozuka Onigirisai.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/151-tamaya-s-theme.mp3"]151  Tamaya's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/152-tamaya-s-dance.mp3"]152  Tamaya's Dance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/153-shinto-priest-mikazuki-s-theme.mp3"]153  Shinto Priest Mikazuki's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/154-scoundrel-appearance.mp3"]154  Scoundrel Appearance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/155-scoundrel-s-punishment.mp3"]155  Scoundrel's Punishment.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/156-competition-with-idaten-start.mp3"]156  Competition with Idaten Start.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/157-competition-with-idaten.mp3"]157  Competition with Idaten.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/158-competition-with-idaten-victory.mp3"]158  Competition with Idaten Victory.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/159-harami-lake.mp3"]159  Harami Lake.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/201-cherry-blossom-storm.mp3"]201  Cherry Blossom Storm.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/202-old-man-orange-s-flower-dance.mp3"]202  Old Man Orange's Flower Dance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/203-at-last-the-time-has-come.mp3"]203  At Last the Time Has Come.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/204-the-orange-became-big.mp3"]204  The Orange Became Big.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/205-dangerous-old-man-orange.mp3"]205  Dangerous Old Man Orange.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/206-old-man-orange-preparations-complete.mp3"]206  Old Man Orange Preparations Complete.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/207-true-kagura.mp3"]207  True Kagura.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/208-absolutely-not.mp3"]208  Absolutely Not.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/209-princess-sakuya-s-theme.mp3"]209  Princess Sakuya's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/210-true-sakuya-first-half.mp3"]210  True Sakuya First Half.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/211-true-sakuya-second-half.mp3"]211  True Sakuya Second Half.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/212-agata-forest.mp3"]212  Agata Forest.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/213-sound-of-a-flute.mp3"]213  Sound of a Flute.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/214-ushiwaka-s-theme.mp3"]214  Ushiwaka's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/215-ushiwaka-s-appearance.mp3"]215  Ushiwaka's Appearance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/216-confronting-ushiwaka.mp3"]216  Confronting Ushiwaka.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/217-ushiwaka-s-dance-playing-with-ushiwaka.mp3"]217  Ushiwaka's Dance ~ Playing with Ushiwaka.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/218-granny-bokusen-s-theme.mp3"]218  Granny Bokusen's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/219-tsutamaki-ruins.mp3"]219  Tsutamaki Ruins.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/220-question-and-answer-wall.mp3"]220  Question and Answer Wall.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/221-a-spring-reborn.mp3"]221  A Spring Reborn.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/222-save-i.mp3"]222  Save I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/223-save-ii.mp3"]223  Save II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/224-a-great-spirit-lies-in-wait.mp3"]224  A Great Spirit Lies in Wait.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/225-how-odd.mp3"]225  How Odd.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/226-close-call-for-amaterasu-.mp3"]226  Close Call for Amaterasu!.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/227-geisha-spider-s-appearance.mp3"]227  Geisha Spider's Appearance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/228-geisha-spider-s-rage.mp3"]228  Geisha Spider's Rage.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/229-geisha-spider-s-extermination.mp3"]229  Geisha Spider's Extermination.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/230-hopeless-.mp3"]230  Hopeless!.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/231-victory-cry.mp3"]231  Victory Cry.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/232-boss-battle-clear.mp3"]232  Boss Battle Clear.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/233-waterfall.mp3"]233  Waterfall.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/234-thank-goodness-for-kokari.mp3"]234  Thank Goodness for Kokari.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/235-kusanagi-village-i.mp3"]235  Kusanagi Village I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/236-kusanagi-village-ii.mp3"]236  Kusanagi Village II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/237-the-eight-dog-warriors-theme.mp3"]237  The Eight Dog Warriors' Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/238-terror-old-man-and-granny-tongue-cutter.mp3"]238  Terror! Old Man and Granny Tongue-Cutter.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/239-old-man-and-granny-tongue-cutter-s-house.mp3"]239  Old Man and Granny Tongue-Cutter's House.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/240-chunjack-s-theme.mp3"]240  ChunJack's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/241-boss-of-the-sparrow-union.mp3"]241  Boss of the Sparrow Union.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/242-sparrow-s-inn.mp3"]242  Sparrow's Inn.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/243-mysterious-power.mp3"]243  Mysterious Power.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/244-there-s-something-about-kokari.mp3"]244  There's Something About Kokari.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/245-battle-with-tatami-head.mp3"]245  Battle with Tatami Head.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/246-making-mochi-with-the-archery-god.mp3"]246  Making Mochi with the Archery God.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/247-red-helmet-s-extermination.mp3"]247  Red Helmet's Extermination.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/248-anger-towards-god.mp3"]248  Anger Towards God.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/301-doomed.mp3"]301  Doomed.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/302-bone-arrowhead-of-the-hama-arrow.mp3"]302  Bone Arrowhead of the Hama Arrow.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/303-to-believe-in.mp3"]303  To Believe In.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/304-kushinada-s-determination.mp3"]304  Kushinada's Determination.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/305-giving-kushinada-a-ride.mp3"]305  Giving Kushinada a Ride.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/306-ushiwaka-dance.mp3"]306  Ushiwaka Dance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/307-izayoi-shrine.mp3"]307  Izayoi Shrine.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/308-yamato-no-orochi-s-appearance.mp3"]308  Yamato-no-Orochi's Appearance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/309-yamato-no-orochi-s-extermination-i.mp3"]309  Yamato-no-Orochi's Extermination I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/310-kushinada-s-crisis.mp3"]310  Kushinada's Crisis.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/311-susano-o-s-appearance.mp3"]311  Susano-o's Appearance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/312-the-words-of-a-blood-oath.mp3"]312  The Words of a Blood Oath.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/313-true-susano-o.mp3"]313  True Susano-o.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/314-yamato-no-orochi-s-extermination-ii.mp3"]314  Yamato-no-Orochi's Extermination II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/315-the-time-has-come.mp3"]315  The Time Has Come.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/316-the-seventh-seal.mp3"]316  The Seventh Seal.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/317-seven-spirited-lives.mp3"]317  Seven Spirited Lives.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/318-two-people-gazing-at-each-other.mp3"]318  Two People Gazing at Each Other.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/319-kamiki-festival.mp3"]319  Kamiki Festival.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/320-ryoshima-plains-i.mp3"]320  Ryoshima Plains I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/321-ryoshima-plains-ii.mp3"]321  Ryoshima Plains II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/322-cursed-seiankyou.mp3"]322  Cursed Seiankyou.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/323-more-digging-here-bow-wow.mp3"]323  More Digging Here Bow-Wow.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/324-tsuzurao-s-theme.mp3"]324  Tsuzurao's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/325-the-insane-water-dragon.mp3"]325  The Insane Water Dragon.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/326-seiankyou-nobles-quarter-i.mp3"]326  Seiankyou Nobles' Quarter I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/327-seiankyou-nobles-quarter-ii.mp3"]327  Seiankyou Nobles' Quarter II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/328-seiankyou-commoners-quarter-i.mp3"]328  Seiankyou Commoners' Quarter I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/329-seiankyou-commoners-quarter-ii.mp3"]329  Seiankyou Commoners' Quarter II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/330-an-errand.mp3"]330  An Errand.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/331-fun-picture-sketching.mp3"]331  Fun Picture Sketching.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/332-camellia-kagura.mp3"]332  Camellia Kagura.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/333-cherry-blossoms-in-full-bloom.mp3"]333  Cherry Blossoms in Full Bloom.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/334-kaguya-s-theme-i.mp3"]334  Kaguya's Theme I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/335-kaguya-s-theme-ii.mp3"]335  Kaguya's Theme II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/336-launching-iron-bamboo-shoots.mp3"]336  Launching Iron Bamboo Shoots.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/337-kaguya-s-journey.mp3"]337  Kaguya's Journey.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/338-queen-himiko-s-shrine.mp3"]338  Queen Himiko's Shrine.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/339-in-the-mosquito-s-net.mp3"]339  In the Mosquito's Net.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/340-queen-himiko-s-sorrow.mp3"]340  Queen Himiko's Sorrow.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/341-shachimaru-s-theme.mp3"]341  Shachimaru's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/342-slipped.mp3"]342  Slipped.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/343-we-ll-always-be-together-.mp3"]343  We'll Always Be Together!.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/344-miraculous-spring.mp3"]344  Miraculous Spring.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/345-helping-with-the-fishing.mp3"]345  Helping with the Fishing.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/346-playing-with-issun.mp3"]346  Playing with Issun.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/347-dragon-palace.mp3"]347  Dragon Palace.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/348-inside-the-water-dragon.mp3"]348  Inside the Water Dragon.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/349-escape-from-inside-the-water-dragon.mp3"]349  Escape from Inside the Water Dragon.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/401-oni-island.mp3"]401  Oni Island.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/402-demon-lord-nine-tail-s-extermination.mp3"]402  Demon Lord Nine-Tail's Extermination.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/403-okikurmi-s-theme.mp3"]403  Okikurmi's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/404-northern-country-kamui-i.mp3"]404  Northern Country Kamui I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/405-northern-country-kamui-ii.mp3"]405  Northern Country Kamui II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/406-uepeker-i.mp3"]406  Uepeker I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/407-uepeker-ii.mp3"]407  Uepeker II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/408-okikurmi-s-fate.mp3"]408  Okikurmi's Fate.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/409-shakuya-s-theme.mp3"]409  Shakuya's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/410-kamiki-village-s-sorrowful-custom.mp3"]410  Kamiki Village's Sorrowful Custom.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/411-ezo-fuji-irwak-shrine.mp3"]411  Ezo Fuji Irwak Shrine.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/412-true-strength.mp3"]412  True Strength.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/413-okikurmi-the-hero.mp3"]413  Okikurmi the Hero.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/414-twin-devils-moshirechik-and-kotanechik-s-extermination.mp3"]414  Twin Devils Moshirechik and Kotanechik's Extermination.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/415-the-twin-devils-sorcery.mp3"]415  The Twin Devils' Sorcery.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/416-promise.mp3"]416  Promise.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/417-time-of-parting.mp3"]417  Time of Parting.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/418-a-resolute-person.mp3"]418  A Resolute Person.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/419-ushiwaka-s-last-dance.mp3"]419  Ushiwaka's Last Dance.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/420-the-tribe-of-heavenly-gods-theme.mp3"]420  The Tribe of Heavenly Gods' Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/421-an-eerie-winter-s-eclipse.mp3"]421  An Eerie Winter's Eclipse.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/422-the-setting-sun.mp3"]422  The Setting Sun.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/423-ushiwaka-s-fate.mp3"]423  Ushiwaka's Fate.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/424-people-of-the-moon-s-theme.mp3"]424  People of the Moon's Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/425-the-emperor-of-eternal-darkness.mp3"]425  The Emperor of Eternal Darkness.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/426-reset-thank-you-version-.mp3"]426  ''Reset'' ~''Thank You'' Version~.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/427-okami-white-light-majesty.mp3"]427  Okami White Light Majesty.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/428-the-sun-rises.mp3"]428  The Sun Rises.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/429-the-journey-continues.mp3"]429  The Journey Continues.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/430-to-tamagahara.mp3"]430  To Tamagahara.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/431-reset-.mp3"]431  ''Reset''.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/432-the-end.mp3"]432  The End.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/501-clover-demo.mp3"]501  Clover Demo.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/502-item-acquisition.mp3"]502  Item Acquisition.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/503-handing-over-an-item.mp3"]503  Handing Over an Item.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/504-finding-a-treasure-box.mp3"]504  Finding a Treasure Box.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/505-treasure-acquisition.mp3"]505  Treasure Acquisition.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/506-level-up.mp3"]506  Level Up.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/507-godly-purification-i.mp3"]507  Godly Purification I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/508-godly-purification-ii.mp3"]508  Godly Purification II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/509-godly-purification-iii.mp3"]509  Godly Purification III.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/510-small-success.mp3"]510  Small Success.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/511-medium-success.mp3"]511  Medium Success.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/512-big-success.mp3"]512  Big Success.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/513-super-big-success.mp3"]513  Super Big Success.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/514-miracle.mp3"]514  Miracle.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/515-death.mp3"]515  Death.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/516-nursery-rhyme-i.mp3"]516  Nursery Rhyme I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/517-nursery-rhyme-ii.mp3"]517  Nursery Rhyme II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/518-nursery-rhyme-iii.mp3"]518  Nursery Rhyme III.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/519-in-house-presentation-type-a.mp3"]519  In-House Presentation Type A.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/520-in-house-presentation-type-b.mp3"]520  In-House Presentation Type B.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/521-clover-studio-establishment-announcement-meeting.mp3"]521  Clover Studio Establishment Announcement Meeting.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/522-tokyo-game-show-2004-promotion.mp3"]522  Tokyo Game Show 2004 Promotion.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/523-e3-2005-promotion.mp3"]523  E3 2005 Promotion.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/524-tokyo-game-show-2005-promotion.mp3"]524  Tokyo Game Show 2005 Promotion.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/525-okami-image-song-prototype-i.mp3"]525  Okami Image Song Prototype I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/526-okami-image-song-prototype-ii.mp3"]526  Okami Image Song Prototype II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/527-okami-image-song-prototype-iii.mp3"]527  Okami Image Song Prototype III.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/528-uepeker-prototype-version-i.mp3"]528  Uepeker Prototype Version I.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/529-uepeker-prototype-version-ii.mp3"]529  Uepeker Prototype Version II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/okami-original-soundtrack/530-look-forward-to-the-next-one.mp3"]530  Look Forward to the Next One.mp3[/URL]
    [/LEFT]
 

lemonadess

Banned
Resident Evil 4


Mã:
 [CENTER]     [B]Song Name[/B]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/01-end-of-umbrella.mp3"]01  - End of Umbrella.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/01-infiltration.mp3"]01  - Infiltration.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/02-ganado-v.mp3"]02  - Ganado V.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/02-the-drive-first-contact.mp3"]02  - The Drive ~ First Contact.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/03-regenerador.mp3"]03  - Regenerador.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/04-a-strange-pasture.mp3"]04  - A Strange Pasture.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/04-u-3.mp3"]04  - U-3.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/05-a-ruined-village.mp3"]05  - A Ruined Village.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/05-path-to-closure.mp3"]05  - Path to Closure.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/06-ganado-ii.mp3"]06  - Ganado II.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/06-krauser.mp3"]06  - Krauser.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/07-back-up.mp3"]07  - Back-Up.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/07-serenity.mp3"]07  - Serenity.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/08-final-battle.mp3"]08  - Final Battle.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/08-ganado-iii.mp3"]08  - Ganado III.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/09-del-lago.mp3"]09  - Del Lago.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/09-the-escape.mp3"]09  - The Escape.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/10-horizon.mp3"]10  - Horizon.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/10-noche.mp3"]10  - Noche.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/11-el-gigante.mp3"]11  - El Gigante.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/11-sorrow-ending-credits-.mp3"]11  - Sorrow (Ending Credits).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/12-echo-in-the-night.mp3"]12  - Echo in the Night.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/12-result.mp3"]12  - Result.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/13-bitores-mendez.mp3"]13  - Bitores Mendez.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/13-the-mercenaries.mp3"]13  - The Mercenaries.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/14-hard-road-to-the-castle.mp3"]14  - Hard Road to the Castle.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/14-the-mercenaries-leon.mp3"]14  - The Mercenaries ~ Leon.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/15-game-over.mp3"]15  - Game Over.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/15-the-mercenaries-ada.mp3"]15  - The Mercenaries ~ Ada.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/16-catapult.mp3"]16  - Catapult.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/16-the-mercenaries-krauser.mp3"]16  - The Mercenaries ~ Krauser.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/17-garrador.mp3"]17  - Garrador.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/17-the-mercenaries-hunk.mp3"]17  - The Mercenaries ~ Hunk.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/18-ganado-iv.mp3"]18  - Ganado IV.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/18-the-mercenaries-wesker.mp3"]18  - The Mercenaries ~ Wesker.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/19-assignment-ada.mp3"]19  - Assignment Ada.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/19-cold-sweat.mp3"]19  - Cold Sweat.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/20-assignment-ada-end-roll-tarde.mp3"]20  - Assignment Ada End Roll ~ Tarde.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/20-target-practice.mp3"]20  - Target Practice.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/21-assignment-ada-end-roll-noche.mp3"]21  - Assignment Ada End Roll ~ Noche.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/21-novistadors.mp3"]21  - Novistadors.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/22-central-hall.mp3"]22  - Central Hall.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/22-the-other-order.mp3"]22  - The Other Order.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/23-agony.mp3"]23  - Agony.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/23-ganado-vi.mp3"]23  - Ganado VI.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/24-evil-malaise.mp3"]24  - Evil Malaise.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/24-interlude.mp3"]24  - Interlude.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/25-death-from-above.mp3"]25  - Death From Above.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/25-intention.mp3"]25  - Intention.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/26-crazy-cultist-drivers.mp3"]26  - Crazy Cultist Drivers.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/26-shipyard.mp3"]26  - Shipyard.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/27-bad-vibes.mp3"]27  - Bad Vibes.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/27-end-and-aim.mp3"]27  - End and Aim.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/28-the-enemy.mp3"]28  - The Enemy.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/28-verdugo.mp3"]28  - Verdugo.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/29-robo-salazar.mp3"]29  - Robo-Salazar.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/29-time-limit.mp3"]29  - Time Limit.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/30-the-other-end.mp3"]30  - The Other End.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/30-tower-of-death.mp3"]30  - Tower of Death.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/31-salazar.mp3"]31  - Salazar.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/resident-evil-4-soundtrack/32-save-theme.mp3"]32  - Save Theme.mp3[/URL]
    [/CENTER]
 

lemonadess

Banned
Metroid Prime 3 Corruption
Mã:
 [CENTER]     [B]Song Name[/B]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/1.-title.mp3"]1.  Title.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/10.-skytown.mp3"]10.  SkyTown.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/11.-steamlord.mp3"]11.  Steamlord.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/12.-ghor.mp3"]12.  Ghor.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/13.-bryyo-ice-.mp3"]13.  Bryyo (Ice).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/14.-helios.mp3"]14.  Helios.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/15.-gandrayda.mp3"]15.  Gandrayda.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/16.-omega-ridley.mp3"]16.  Omega Ridley.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/17.-phaaze.mp3"]17.  Phaaze.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/18.-dark-samus.mp3"]18.  Dark Samus.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/19.-aurora-unit-313-a.mp3"]19.  Aurora Unit 313-A.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/2.-gfs-olympus.mp3"]2.  GFS Olympus.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/20.-aurora-unit-313-b.mp3"]20.  Aurora Unit 313-B.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/21.-credits.mp3"]21.  Credits.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/22.-mission-final.mp3"]22.  Mission Final.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/3.-space-pirate-battle-theme.mp3"]3.  Space Pirate Battle Theme.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/4.-miniboss.mp3"]4.  Miniboss.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/5.-meeting-rundas.mp3"]5.  Meeting Rundas.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/6.-meeting-dark-samus.mp3"]6.  Meeting Dark Samus.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/7.-bryyo-cliffside-.mp3"]7.  Bryyo (Cliffside).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/8.-rundas.mp3"]8.  Rundas.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/metroid-prime-3-corruption-soundtrack/9.-mogenar.mp3"]9.  Mogenar.mp3[/URL]
    [/CENTER]
 

lemonadess

Banned
Need For Speed Carbon


Mã:
 [CENTER]     [B]Song Name[/B]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/01-ekstrak-feat.-know-1-hard-drivers.mp3"]01  - Ekstrak feat. Know-1 - Hard Drivers.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/02-pharrell-feat.-lauren-skateboard-p-presents-show-you-how-to-hustle.mp3"]02  - Pharrell feat. Lauren - Skateboard P Presents Show You How To Hustle.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/03-part-2-feat.-fallacy-one-of-dem-days-remix-.mp3"]03  - Part 2 feat. Fallacy - One Of Dem Days (Remix).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/04-spank-rock-what-it-look-like.mp3"]04  - Spank Rock - What It Look Like.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/05-tigarah-girl-fight-mr.-d-hyphy-mix-.mp3"]05  - Tigarah - Girl Fight (Mr. D Hyphy Mix).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/06-sway-hype-boys.mp3"]06  - Sway - Hype Boys.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/07-roots-manuva-no-love.mp3"]07  - Roots Manuva - No Love.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/08-lady-sovereign-love-me-or-hate-me.mp3"]08  - Lady Sovereign - Love Me Or Hate Me.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/09-grandmaster-flash-and-the-furious-five-scorpio.mp3"]09  - Grandmaster Flash And The Furious Five - Scorpio.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/10-dynamite-mc-after-party.mp3"]10  - Dynamite MC - After Party.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/11-dynamite-mc-bounce.mp3"]11  - Dynamite MC - Bounce.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/12-eagles-of-death-metal-don-t-speak-i-came-to-make-a-bang-.mp3"]12  - Eagles Of Death Metal - Don't Speak (I Came to Make A Bang!).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/13-priestess-i-am-the-night-colour-me-black.mp3"]13  - Priestess - I Am The Night, Colour Me Black.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/14-wolfmother-joker-and-the-thief.mp3"]14  - Wolfmother - Joker And The Thief.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/15-valient-thorr-heatseeker.mp3"]15  - Valient Thorr - Heatseeker.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/16-the-vacation-i-m-no-good.mp3"]16  - The Vacation - I'm No Good.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/17-the-bronx-around-the-horn.mp3"]17  - The Bronx - Around The Horn.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/18-metro-riots-thee-small-faces.mp3"]18  - Metro Riots - Thee Small Faces.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/19-every-move-a-picture-signs-of-life.mp3"]19  - Every Move A Picture - Signs Of Life.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/20-kyuss-hurricane.mp3"]20  - Kyuss - Hurricane.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/21-ladytron-sugar-jagz-kooner-remix-.mp3"]21  - Ladytron - Sugar (Jagz Kooner Remix).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/22-yonderboi-people-always-talk-about-the-weather-junkie-xl-remix-.mp3"]22  - Yonderboi - People Always Talk About The Weather (Junkie XL Remix).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/23-ladytron-fighting-in-built-up-areas.mp3"]23  - Ladytron - Fighting In Built Up Areas.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/24-gary-numan-tubeway-army-are-friends-electric.mp3"]24  - Gary Numan Tubeway Army - Are 'Friends' Electric.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/25-goldfrapp-ride-a-white-horse-serge-santiago-remix-.mp3"]25  - Goldfrapp - Ride A White Horse (Serge Santiago Remix).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/26-tomas-andersson-washing-up-tiga-remix-.mp3"]26  - Tomas Andersson - Washing Up (Tiga Remix).mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/27-the-presets-steamworks.mp3"]27  - The Presets - Steamworks.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/28-tiga-good-as-gold.mp3"]28  - Tiga - Good As Gold.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/29-vitalic-my-friend-dario.mp3"]29  - Vitalic - My Friend Dario.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/need-for-speed-carbon-original-soundtracks/30-melody.-feel-the-rush-junkie-xl-remix-.mp3"]30  - melody. - FEEL THE RUSH (Junkie XL Remix).mp3[/URL]
    [/CENTER]
 

lemonadess

Banned

Mã:
 [CENTER]     [B]Song Name[/B]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/01-pulse-of-steel.mp3"]01  Pulse Of Steel.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/02-sinful-eyes.mp3"]02  Sinful Eyes.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/03-the-crimson-sky.mp3"]03  The Crimson Sky.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/04-endless-redemption.mp3"]04  Endless Redemption.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/05-crazy-prayer.mp3"]05  Crazy Prayer.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/06-advanced-angel.mp3"]06  Advanced Angel.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/07-stagnating-flow.mp3"]07  Stagnating Flow.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/08-spilling-tears.mp3"]08  Spilling Tears.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/09-mysterious-forming.mp3"]09  Mysterious Forming.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/10-floatage-girl.mp3"]10  Floatage Girl.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/11-the-wriggling-one.mp3"]11  The Wriggling One.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/12-in-the-plot.mp3"]12  In The Plot.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/13-frenzy-and-noise.mp3"]13  Frenzy And Noise.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/14-innocence.mp3"]14  Innocence.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/15-groan-of-metal.mp3"]15  Groan Of Metal.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/16-the-divine-perpetuator.mp3"]16  The Divine Perpetuator.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/17-voice-from-abyss.mp3"]17  Voice From Abyss.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/18-transmigration-of-the-sin.mp3"]18  Transmigration Of The Sin.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/19-echo-of-infinity.mp3"]19  Echo Of Infinity.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/20-conflict.mp3"]20  Conflict.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/21-howl.mp3"]21  Howl.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/22-recollection.mp3"]22  Recollection.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/23-melody-of-tarantella.mp3"]23  Melody Of Tarantella.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/24-chaos.mp3"]24  Chaos.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/25-wish.mp3"]25  Wish.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/26-to-one.mp3"]26  To One.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/27-invitation-to-the-future.mp3"]27  Invitation To The Future.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/28-blank-gemini.mp3"]28  BLANK - GEMINI.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/baroque-music-from-the-original-soundtrack/29-blank-pain.mp3"]29  BLANK - PAIN.mp3[/URL]
    [/CENTER]
 

lemonadess

Banned
Dragon Ball Z ~ Dragon Ball Best Collection

Mã:
 [CENTER]     [B]Song Name[/B]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/01.-hitori-ja-nai.mp3"]01.  hitori ja nai.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/02.-dan-dan-kokoro-hikareteku.mp3"]02.  dan dan kokoro hikareteku.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/03.-blue-velvet.mp3"]03.  blue velvet.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/04.-sabitsuita-machine-gun-de-ima-o-uchi-nukou.mp3"]04.  sabitsuita machine gun de ima o uchi nukou.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/05.-don-t-you-see-.mp3"]05.  don`t you see!.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/06.-nichiyoubi.mp3"]06.  nichiyoubi.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/07.-makafushigi-adventure-.mp3"]07.  makafushigi adventure!.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/08.-romantic-ageru-yo.mp3"]08.  romantic ageru yo.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/09.-cha-la-head-cha-la-jungle-fever-mix-.mp3"]09.  cha-la head-cha-la ~jungle fever mix~.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/10.-dete-koi-tobikiri-zenkai-power-.mp3"]10.  dete koi tobikiri zenkai power!.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/11.-boku-tachi-wa-tenshi-datta.mp3"]11.  boku-tachi wa tenshi datta.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/12.-we-gotta-power.mp3"]12.  we gotta power.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/13.-eien-no-chikyuu.mp3"]13.  eien no chikyuu.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/14.-yume-no-kakera.mp3"]14.  yume no kakera.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/15.-hikari-no-tabi.mp3"]15.  hikari no tabi.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/16.-ougon-no-compass.mp3"]16.  ougon no compass.mp3[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/cover-back-sonmay-.jpg"]cover  back (sonmay).jpg[/URL]
       [URL="http://downloads.khinsider.com/game-soundtracks/album/dragon-ball-z-dragon-ball-best-collection/cover-front-sonmay-.jpg"]cover  front (sonmay).jpg[/URL]
    [/CENTER]
 

lemonadess

Banned
Mario Kart Wii Complete Soundtrack

GAME INFO:


(135 songs ripped, official music titles, mp3 artist tags)


Description:

-Includes all of the music cues, including the alternate versions heard on different parts of each track.
-The titles follow previous official Mario Kart soundtracks.
-The composers, artists, and years for every song have been tagged.
-The song order is based off of what would be likely on an official soundtrack. If you want the final lap versions to alternate with the regular songs, just change their disc number to 1.
-Soundtrack style fades.
-Includes professional album artwork.

-VideoGameScrapBook

Click here to download
 

chuongkim

Nấm nhỏ
bạn cho mình xin nhạc theme của từng nhân vật trong castlevania jugdment dc hok? nếu không có hết thì chủ yếu là nhạc của các nv sau:
1. Simon
2. Aeon
3. Shanoa
4. Alucard
Và cuối cùng là Trevor
 

Bình luận bằng Facebook

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Top