Kho Cheatcode tổng hợp DS, kĩ thuật chơi game DS !!!

Cửa hàng game Nintendo nShop

Nintendoman

Anime God
Thành viên BQT
Bạn dùng cheat trong giả lập hay máy thật?

Trong máy thật thì hình như diễn đàn đã có hướng dẫn rồi, còn trong giả lập, cụ thể ở đây là No$GBA, bạn nhấn F2 trong khi chơi rồi set cheatcode vào. Nếu cheat hợp lệ, sẽ có một ô vuông nhỏ cho phép bạn đánh dấu để tắt/mở cheat.
 
cheatcode ragnarok online DS đây!!! mới mò đc hồi nãy:anh em tham khảo nha

!Misc Codes

::Max Money (Select)
94000130 FFFB0000
6214B53C 00000000
B214B53C 00000000
00000000 05F5E0FF
D2000000 00000000

::All Cards (Select)
94000130 FFFB0000
6214B53C 00000000
B214B53C 00000000
20000E21 00000042
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
6214B53C 00000000
B214B53C 00000000
D5000000 00006300
C0000000 00000041
D7000000 00000D90
D4000000 00000001
D2000000 00000000

::Use Mirage Tower Customization Anywhere
:::Enter code then Challange and Leave Mirage Tower
221EB9E0 00000010

::Forging Will Always Success
1209416A 000046C0

::Buy Item Once From Shop Max Relationship
120753C6 000046C0
120753EE 000046C0
12075446 000046C0

!1st Character (select+up)

::HP Never Decrease (select+up)
94000130 FFBB0000
621F4F64 00000000
B21F4F64 00000000
DA000000 0000000C
D7000000 00000008
D2000000 00000000

::SP Never Decrease (select+up)
94000130 FFBB0000
621F4F64 00000000
B21F4F64 00000000
DA000000 00000014
D7000000 00000010
D2000000 00000000

::Max Base Level (select+up)
94000130 FFBB0000
621F4F64 00000000
B21F4F64 00000000
20000005 00000063
D2000000 00000000

::Max Job Level (select+up)
94000130 FFBB0000
621F4F64 00000000
B21F4F64 00000000
20000006 00000063
D2000000 00000000

::Max Base Level EXP (select+up)
94000130 FFBB0000
621F4F64 00000000
B21F4F64 00000000
00000018 0098967F
D2000000 00000000

::Max Job Level EXP (select+up)
94000130 FFBB0000
621F4F64 00000000
B21F4F64 00000000
0000001C 0098967F
D2000000 00000000

::Status Point (select+up)
94000130 FFBB0000
621F4F64 00000000
B21F4F64 00000000
10000020 000003E7
D2000000 00000000

::Max Stats (select+up)
:::Use Max Level first then Use Max Stats
94000130 FFBB0000
621F4F64 00000000
B21F4F64 00000000
D5000000 00000063
C0000000 00000005
D7000000 00000024
D2000000 00000000

::Skill Points (select+up)
94000130 FFBB0000
621F4F64 00000000
B21F4F64 00000000
20000022 00000063
D2000000 00000000

!2nd Character (select+left)
:::Use when you have the character

::HP Never Decrease (select+left)
94000130 FFDB0000
621F4F6C 00000000
B21F4F6C 00000000
DA000000 0000000C
D7000000 00000008
D2000000 00000000

::SP Never Decrease (select+left)
94000130 FFDB0000
621F4F6C 00000000
B21F4F6C 00000000
DA000000 00000014
D7000000 00000010
D2000000 00000000

::Max Base Level (select+left)
94000130 FFDB0000
621F4F6C 00000000
B21F4F6C 00000000
20000005 00000063
D2000000 00000000

::Max Job Level (select+left)
94000130 FFDB0000
621F4F6C 00000000
B21F4F6C 00000000
20000006 00000063
D2000000 00000000

::Max Base Level EXP (select+left)
94000130 FFDB0000
621F4F6C 00000000
B21F4F6C 00000000
00000018 0098967F
D2000000 00000000

::Max Job Level EXP (select+left)
94000130 FFDB0000
621F4F6C 00000000
B21F4F6C 00000000
0000001C 0098967F
D2000000 00000000

::Status Point (select+left)
94000130 FFDB0000
621F4F6C 00000000
B21F4F6C 00000000
10000020 000003E7
D2000000 00000000

::Max Stats (select+left)
:::Use Max Level first then Use Max Stats
94000130 FFDB0000
621F4F6C 00000000
B21F4F6C 00000000
D5000000 00000063
C0000000 00000005
D7000000 00000024
D2000000 00000000

::Skill Points (select+left)
94000130 FFDB0000
621F4F6C 00000000
B21F4F6C 00000000
20000022 00000063
D2000000 00000000

!3rd Character (select+down)
:::Use only when you have the character

::HP Never Decrease (select+down)
94000130 FF7B0000
621F4F74 00000000
B21F4F74 00000000
DA000000 0000000C
D7000000 00000008
D2000000 00000000

::SP Never Decrease (select+down)
94000130 FF7B0000
621F4F74 00000000
B21F4F74 00000000
DA000000 00000014
D7000000 00000010
D2000000 00000000

::Max Base Level (select+down)
94000130 FF7B0000
621F4F74 00000000
B21F4F74 00000000
20000005 00000063
D2000000 00000000

::Max Job Level (select+down)
94000130 FF7B0000
621F4F74 00000000
B21F4F74 00000000
20000006 00000063
D2000000 00000000

::Max Base Level EXP (select+down)
94000130 FF7B0000
621F4F74 00000000
B21F4F74 00000000
00000018 0098967F
D2000000 00000000

::Max Job Level EXP (select+down)
94000130 FF7B0000
621F4F74 00000000
B21F4F74 00000000
0000001C 0098967F
D2000000 00000000

::Status Points (select+down)
94000130 FF7B0000
621F4F74 00000000
B21F4F74 00000000
10000020 000003E7
D2000000 00000000

::Max Stats (select+down)
:::Use Max Level first then Use Max Stats
94000130 FF7B0000
621F4F74 00000000
B21F4F74 00000000
D5000000 00000063
C0000000 00000005
D7000000 00000024
D2000000 00000000

::Skill Points (select+down)
94000130 FF7B0000
621F4F74 00000000
B21F4F74 00000000
20000022 00000063
D2000000 00000000

!Status Points Codes

::Infinite Status Points
:::L+ Select=ON / R+Select=OFF
94000130 FDFB0000
02154C68 E1A00000
D2000000 00000000
94000130 FEFB0000
02154C68 E1C903B6
D2000000 00000000

::Status Points Allocated Max Stat
52154C78 E2811001
02154C78 E2811062
D2000000 00000000

!Skill Points Codes

::Skill Points Don't Descrease
92095908 00007781
12095908 000046C0
D2000000 00000000

::Skill Points Increase When Used
92095906 00001851
12095906 00001A51
D2000000 00000000

:Job Exp Multiplier

::x4
520957D8 FECCF7FF
020957E0 FC8EF76A
12000100 00000080
12000102 00001C27
12000104 00001808
12000106 0000F095
12000108 0000FB6D
D2000000 00000000

::x8
520957D8 FECCF7FF
020957E0 FC8EF76A
12000100 000000C0
12000102 00001C27
12000104 00001808
12000106 0000F095
12000108 0000FB6D
D2000000 00000000

::x16
520957D8 FECCF7FF
020957E0 FC8EF76A
12000100 00000100
12000102 00001C27
12000104 00001808
12000106 0000F095
12000108 0000FB6D
D2000000 00000000

::x32
520957D8 FECCF7FF
020957E0 FC8EF76A
12000100 00000140
12000102 00001C27
12000104 00001808
12000106 0000F095
12000108 0000FB6D
D2000000 00000000

::x64
520957D8 FECCF7FF
020957E0 FC8EF76A
12000100 00000180
12000102 00001C27
12000104 00001808
12000106 0000F095
12000108 0000FB6D
D2000000 00000000

::x128
520957D8 FECCF7FF
020957E0 FC8EF76A
12000100 000001C0
12000102 00001C27
12000104 00001808
12000106 0000F095
12000108 0000FB6D
D2000000 00000000

::x256
520957D8 FECCF7FF
020957E0 FC8EF76A
12000100 00000200
12000102 00001C27
12000104 00001808
12000106 0000F095
12000108 0000FB6D
D2000000 00000000

:Base Exp Multipliers

::x4
52095610 FF92F7FF
02095618 FD7AF76A
12000110 000000BF
12000112 000019C0
12000114 00006168
12000116 0000F095
12000118 0000FA81
D2000000 00000000

::x8
52095610 FF92F7FF
02095618 FD7AF76A
12000110 000000FF
12000112 000019C0
12000114 00006168
12000116 0000F095
12000118 0000FA81
D2000000 00000000

::x16
52095610 FF92F7FF
02095618 FD7AF76A
12000110 0000013F
12000112 000019C0
12000114 00006168
12000116 0000F095
12000118 0000FA81
D2000000 00000000

::x32
52095610 FF92F7FF
02095618 FD7AF76A
12000110 0000017F
12000112 000019C0
12000114 00006168
12000116 0000F095
12000118 0000FA81
D2000000 00000000

::x64
52095610 FF92F7FF
02095618 FD7AF76A
12000110 000001BF
12000112 000019C0
12000114 00006168
12000116 0000F095
12000118 0000FA81
D2000000 00000000

::x128
52095610 FF92F7FF
02095618 FD7AF76A
12000110 000001FF
12000112 000019C0
12000114 00006168
12000116 0000F095
12000118 0000FA81
D2000000 00000000

::x256
52095610 FF92F7FF
02095618 FD7AF76A
12000110 0000023F
12000112 000019C0
12000114 00006168
12000116 0000F095
12000118 0000FA81
D2000000 00000000

:Backlight Codes

:: DS Lite Backlight Control
:::Hold L+R+SELECT then press UP to increase brightness or DOWN to decrease brightness
94000130 FCFB0000
023FE074 012FFF11
E0000000 000000A8
E28F0001 E12FFF10
A21AB5F0 88234C24
80138811 D02A428B
25803490 F0002000
1C06F82A F0002004
2703F826 21404007
D003420B 420B2180
E018D00C 4231210C
2F03D006 1C79D013
F0002004 E00EF816
E0094331 438E210C
2F001C31 1E79D004
F0002004 E002F80A
F0002000 BCF0F806
4718BC08 30800000
88222100 D1FC422A
80224A08 88208060
D1FC4228 80220C12
88228061 D1FC422A
21FF8860 47704008
04000130 80028802
023FE074 E3520003
D2000000 00000000


 
có anh nào có mấy cái cheat của pokemon platinum mà làm sẵn rồi ấy, cho em down với

---------- Post added at 12:00 PM ---------- Previous post was at 12:00 PM ----------

thanks liền
 

Death_of_Light

Nấm nhỏ
Nguyên văn bởi 1111
Đây là cheat Pokemon Platinum của mình. Mọi thứ cần thiết đã add rồi.Helpful nhớ thanks nha
Trích:
http://www.megaupload.com/?d=3FC3C5LL
thay đổi nội dung bởi: 1111, 21-07-2009 lúc 02:19 PM
cái câu chỉ dẫn bắt pokemon trong calulator này là sao ? Hướng dẫn kĩ hơn với
Vào calculator nhan code pokemon (Pokedex) vào x1= ,roi nhan L,sau do bam C (xoa),roi nhan select 1 lan, di vao bai co
(cái gạch chân không hiểu)

Help!!!!!
 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
^ Tải file urscheat.dat tại đây http://cheats.gbatemp.net/Temp/
Bỏ vào thư mục _rpg/cheats
Mở máy lên, vào phần Settings chỉnh Cheat In Game(AR) thành On
Chọn game cần cheat, bấm Y rồi bấm X
Rồi chỉnh cheat cho game thôi, nếu game mới ra thì có thể là chưa có cheat
 
Mình xin bổ sung thêm cheat của game Kamen Rider Dragon Knight luôn nha , tại mình kiếm được trên google nên không biết dịch ^^! sorry nha , nhưng mấy từ tiếng Anh cũng dễ lắm không sao ^^!

Unlockable: Level Rewards

Perform the following actions to unlock various things.

Dragon Knight:
* 1-5 - Strike Vent
* 2-5 - Guard Vent
* 3-5 - Kamen Rider Incisor
* 4-5 - Copy Vent
* 5-5 - Confine Vent
* 6-5 - Freeze Vent
* 7-5 - Survive Mode
* 8-5 - Steal Vent
* 9-5 - Place Park
* 10- - Strange Vent

Wing Knight:
* 1-5 - Guard Vent
* 2-5 - Copy Vent
* 3-5 - Trick Vent
* 4-5 - Kamen Rider Torque
* 5-5 - Freeze Vent
* 6-5 - Nasty Vent
* 7-5 - Survive Card
* 8-5 - Steal Vent
* 9-5 - Confine Vent
* 10-5 - Strange Vent


Unlockable: Characters

You can unlock characters in Ventara Mode. A fifth EX Mission is at the end of each level. Completing EX Missions unlocks the character that you fought in that particular mission. While some characters can only unlock one Rider / enemy in their campaign, others can unlock multiple Riders / enemies.

* Dragon Knight unlocks Incisor - Mission 3-5
* Wing Knight unlocks Torque - Mission 4-5
* Incisor unlocks Red Minion - Mission 1-5
* Incisor unlocks Sting - Mission 3-5
* Incisor unlocks Thrust - Mission 4-5
* Torque unlocks Strike - Mission 7-5
* Sting unlocks Buzzstinger Hornet - Mission 2-5
* Sting unlocks Axe - Mission 3-5
* Sting unlocks White Minion - Mission 9-5
* Thrust unlocks Camo - Mission 4-5
* Thrust unlocks Buzzstinger Wasp - Mission 8-5
* Strike unlocks Siren - Mission7-5
* Axe unlocks Zebraskull Iron - Mission 2-5
* Axe unlocks Buzzstinger Bee - Mission 4-5
* Camo unlocks Buzzstinger Bloom - Mission 4-5
* Camo unlocks Spear - Mission 6-5
* Spear unlocks Buzzstinger Frost - Mission 6-5
* Spear unlocks Megazelle - Mission 7-5
* Siren unlocks Zebraskull Bronze - Mission 6-5
* Siren unlocks Onyx - Mission 8-5
* Onyx unlocks DiSpider - Mission 3-5
* Onyx unlocks Wrath - Mission 8-5
* Wrath unlocks Blue Minion - Mission 9-5
* Xaviax is unlocked when Ventara Mode has been completed with all characters.


Unlockable: Cards

At the end of each Ventara Mode level is an EX Mission. Completing these unlocks Cards:

Dragon Knight Card Unlocks:
* Strike Vent - Mission 1-5
* Guard Vent - Mission 2-5
* Copy Vent - Mission 4-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Freeze Vent - Mission 6-5
* Survive Card - Mission 7-5
* Steal Vent - Mission 8-5
* Strange Vent - Mission 10-5

Wing Knight Card Unlocks:
* Guard Vent - Mission 1-5
* Copy Vent - Mission 2-5
* Trick Vent - Mission 3-5
* Freeze Vent - Mission 5-5
* Nasty Vent - Mission 6-5
* Survive Card - Mission 7-5
* Steal Vent - Mission 8-5
* Confine Vent - Mission 9-5
* Strange Vent - Mission 10-5

Incisor Card Unlocks:
* Guard Vent - Mission 2-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Copy Vent - Mission 6-5
* Steal Vent - Mission 8-5
* Freeze Vent - Mission 9-5
* Strange Vent - Mission 10-5

Torque Card Unlocks:
* Strike Vent - Mission 1-5
* Guard Vent - Mission 2-5
* Copy Vent - Mission 3-5
* Shoot Vent - Mission 4-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Freeze Vent - Mission 6-5
* Steal Vent - Mission 9-5
* Strange Vent - Mission 10-5

Sting Card Unlocks:
* Copy Vent - Mission 4-5
* Freeze Vent - Mission 5-5
* Confine Vent - Mission 6-5
* Steal Vent - Mission 7-5
* Strange Vent - Mission 10-5

Thrust Card Unlocks:
* Copy Vent - Mission 3-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Freeze Vent - Mission 6-5
* Steal Vent - Mission 9-5
* Strange Vent - Mission 10-5

Strike Card Unlocks:
* Confine Vent - Mission 1-5
* Steal Vent - Mission 2-5
* Freeze Vent - Mission 3-5
* Copy Vent - Mission 4-5
* Strange Vent - Mission 10-5

Axe Card Unlocks:
* Copy Vent - Mission 3-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Freeze Vent - Mission 6-5
* Strange Vent - Mission 8-5
* Steal Vent - Mission 10-5

Spear Card Unlocks:
* Freeze Vent - Mission 2-5
* Copy Vent - Mission 4-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Strange Vent - Mission 9-5
* Steal Vent - Mission 10-5

Camo Card Unlocks:
* Steal Vent - Mission 2-5
* Copy Vent - Mission 3-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Freeze Vent - Mission 7-5
* Strange Vent - Mission 8-5
* Clear Vent - Mission 10-5

Siren Card Unlocks:
* Guard Vent - Mission 2-5
* Freeze Vent - Mission 3-5
* Copy Vent - Mission 4-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Steal Vent - Mission 7-5
* Strange Vent - Mission 10-5

Wrath Card Unlocks:
* Copy Vent - Mission 3-5
* Freeze Vent - Mission 4-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Guard Vent - Mission 6-5
* Steal Vent - Mission 7-5
* Strange Vent - Mission 8-5

Onyx Card Unlocks:
* Guard Vent - Mission 2-5
* Copy Vent - Mission 4-5
* Confine Vent - Mission 5-5
* Strike Vent - Mission 6-5
* Freeze Vent - Mission 7-5
* Steal Vent - Mission 9-5
* Strange Vent - Mission 10-5


Còn đây là hình ảnh của các chú siêu nhân mình post lên để các bạn tiện biết được tên nào là của chú siêu nhân nào ^^!

 

go2_ars

Shakugan no Shana
Thành viên BQT
^ Cái này là những thứ có thể unlock được thôi chứ đâu phải cheat =.= chơi một hồi rồi cũng ra hết thôi
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top