Preloader các phiên bản

Cửa hàng game Nintendo nShop

ppkhoa

V.I.P Member
Priiloader ver mới nhất! ver 0.5 R98
Mã:
http://www.mediafire.com/download.php?vpc5et2x0975b51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lemonadess nói:
Cập nhật Preloader v0.29 Patched. Xài được với homebrew channel 1.0.5. Boot từ preloader vào HBC không bị lỗi nữa.

Link download là 1 file apps. Tức là phải cài lại preloader nhé. Đã có sẵn file hacks.ini bên trong luôn

Code:
http://www.mediafire.com/download.php?nmntwwknqzy
langtu nói:
Preloader v.0.3 của WiiBrew:
Trích:
http://crediar.no-ip.com/preloaderv0.30-src.rar
Feature:
Trích:
-added SDHC support
-added a new option to the "return to" setting; "return to: autoboot"
-fixed a bug where enabled autoboot overwrote the "return to preloader" setting
-removed netcode, online update check, online update code.
Lâu quá rồi mình không post bài trong forum ! Chắc các bạn còn nhớ starfall mà mình nhắc tới trong phần phòng ngừa brick cho Wii ? Bây giờ, một chương trình khác, do crediar, một thành viên của nhóm Twiizer đã ra mắt chương trình preloader (phiên bản hiện tại là 0.28, chỉ update lên từ phiên 0.27 trên wii, chưa có link download). Chương trình này sẽ khởi động trước khi System Menu được load, vì thế dù máy bạn có bị brick cũng có thể sửa được. Link sẽ được cung cấp ở cuối bài và file hack.ini. Vậy chương trình này dùng để làm gì ? Thứ nhất, phòng ngừa và CHỮA brick. Thứ 2, region free system menu, bạn có thể chơi hầu như là tất cả (các game không được gần như bằng 0). Thứ 3, remove NoCopy flag protection, có thể copy save game mà máy wii không cho phép. Và cuối cùng, phần thú vị nhất, là di chuyển disc channel như di chuyển các channel khác ! Preloader có thể hoạt động ở hầu hết các hệ máy, kể cả hệ máy mới, khó hack và rất "cứng đầu" như Korea ! (Các bạn phải chuyển hệ qua US hoặc PAL)

Bạn copy nội dung sau đây rồi dán vào notepad. Save lại chọn type là all files, sau đó đặt tên file là hacks.ini

Dành cho 3.2 US

Mã:
[Replace healthwarning with backmenu]
version=289
offset=0x81626428
value=0x813EACFC
[Region free Wii games]
version=289
offset=0x81379818,0x81377AC4
value=0x38600001,0x38000001
[Skip disc update check]
version=289
offset=0x813791A0,0x813791A4
value=0x60000000,0x60000000
Dành cho hệ PAL:

Mã:
[Replace healthwarning with backmenu]
version=290
offset=0x81626708
value=0x813EADF8
[Region free Wii games]
version=290
offset=0x813798C0
value=0x38600001
[Region free Wii games]
version=290
offset=0x81377B6C
value=0x38000001
[Skip disc update check]
version=290
offset=0x813791F0
value=0x60000000
[Skip disc update check]
version=290
offset=0x813791F4
value=0x60000000
[Force Disc Region]
version=290
offset=0x81377B18
value=0x3C608000
[Force Disc Region]
version=290
offset=0x81377B1C
value=0x936300CC
[Region free GC games with video mode patch]
version=290
offset=0x813778E0
value=0x900DA5D8
[Region free GC games with video mode patch]
version=290
offset=0x813778E4
value=0x38000032
[Remove diagnostic disc check]
version=290
offset=0x81373ADC
value=0x60000000
[No menu BGM]
version=290
offset=0x81365428
value=0x4E800020
[Region free channels]
version=290
offset=0x81506FC8
value=0x38000001
[Region free channels]
version=290
offset=0x813AE89C
value=0x48000028
[Region free GC games]
version=290
offset=0x813778E0
value=0x900DA5D8
[Region free GC games]
version=290
offset=0x813778E4
value=0x38000032
[Remove NoCopy protection]
version=290
offset=0x813BD1EC
value=0x7C000000
[Remove NoCopy protection]
version=290
offset=0x8134AAAC
value=0x7C000000
[Remove NoCopy protection]
version=290
offset=0x815993E4
value=0x38600001
[Remove NoCopy protection]
version=290
offset=0x813503E4
value=0x3BE00000
[Remove NoCopy protection]
version=290
offset=0x8134AABC
value=0x801D0024
[Remove NoCopy protection]
version=290
offset=0x8134AAC0
value=0x5400003C
[Remove NoCopy protection]
version=290
offset=0x8134AAC4
value=0x901D0024
[Remove NoCopy protection]
version=290
offset=0x8134AAC8
value=0x48000018
[Move Disc Channel]
version=289
offset=0x813A7D88
value=0x60000000
[Move Disc Channel]
version=290
offset=0x813A7E84
value=0x60000000
[IOS Reloading]
version=290
offset=0x81375DE0
value=0x3B200001
[IOS Reloading]
version=290
offset=0x81375DE4
value=0x3B0000F9
[Disc Area Check]
version=290
offset=81377B8C
value=0x4800001C
[Disc Area Check]
version=290
offset=81377BB0
value=0x60000000
Dành cho 4.0 US
Mã:
[Replace Healthwarning with Backmenu]
version=417
offset=0x81655F04
value=0x814092D4
[Region free channels]
version=417
offset=0x8152D580,0x813B5FF4
value=0x38000001,0x48000028
[Skip disc update check]
version=417
offset=0x8137ED54,0x8137ED58
value=0x60000000,0x60000000
[Remove diag disc check]
version=417
offset=0x813793A4
value=0x60000000
[Disc auto start when right pressed]
version=417
offset=0x8137A770
value=0x2C000002
[Disc autostart]
version=417
offset=0x8137A758
value=0x48000020
[Remove NoCopy Protection]
version=417
offset=0x8134E1E0
value=0x7C000000
offset=0x8134E1F0,0x8134E1F4,0x8134E1F8,0x8134E1FC
value=0x801C0024,0x5400003C,0x901C0024,0x48000018
offset=0x81353DF8
value=3BE00000
offset=0x813C4C88,0x813C4C8C
value=0x7C000000,0x4182001C
offset=0x815C1B48
value=0x38600001
[Region free channels from SD]
version=417
offset=0x81530544
value=0x4E800020
[Region free Wii games]
version=417
offset=0x8137D63C,8137F40C
value=0x38000001,38600001
[Move Disc Channel]
version=417
offset=0x813AF388
value=0x60000000
[No menu BGM]
version=417
offset=0x8136Acc8
value=0x4E800020
Dành cho 4.0 EU
Mã:
[Replace Healthwarning with Backmenu]
version=418
offset=0x816561E4
value=0x814093D0
[No health check]
version=418
offset=0x813BCCBC
value=0x48000034
[Region free Wii games]
version=418
offset=0x8137F4B4,0x8137D6E4
value=0x38600001,0x38000001
[Region free GC Games]
version=418
offset=0x8137D428,0x8137D42C
value=0x900DA5D8,0x38000032
[Region free channels]
version=418
offset=0x8152D67C,0x813B60F0
value=0x38000001,0x48000028
[Region free channels SD Card]
version=418
offset=0x81530640
value=0x4E800020
[Skip update check]
version=418
offset=0x8137EE54,0x8137EE58
value=0x60000000,0x60000000
[Skip disc update check]
version=418
offset=0x8137EDFC,0x8137EE00
value=0x60000000,0x60000000
[Disc auto start when right pressed]
version=418
offset=0x8137A818
value=0x2C000002
[Disc autostart]
version=418
offset=0x8137A800
value=0x48000020
[Remove diag disc check]
version=418
offset=0x8137944C
value=0x60000000
[Force Disc Region]
version=418
offset=0x8137D660,0x8137D664
value=0x3C608000,0x936300CC
[No Menu BGM]
version=418
offset=0x8136AD44
value=0x4E800020
[No Menu BGM Startpatch version]
version=418
offset=0x8136AD70
value=0x4E800020
[Move Disc Channel]
version=418
offset=0x813AF484
value=0x60000000
[Remove NoCopy Protection]
version=418
offset=0x813C4D84
value=0x7C000000
offset=0x813C4D88
value=0x4182001C
offset=0x8134E254
value=0x7C000000
offset=0x815C1C44
value=0x38600001
offset=0x81353E6C
value=3BE00000
offset=0x8134E264,0x8134E268,0x8134E26C,0x8134E270
value=0x801C0024,0x5400003C,0x901C0024,0x48000018
[Recovery menu press Y NGC-PAD 1rt port]
version=418
offset=0x8137A7AC,0x8137A7B0,0x8137A7B4,0x8137A7B8,0x8137A7BC,0x8137A7C0,0x8137A7C4,0x8137A7C8,0x8137A7CC,0x8137A7D0,0x8137A7D4,0x8137A7D8,0x8137A7DC,0x8137A7E0,0x8137A7E4
value=0x3C80CD00,0x80646404,0x80846408,0x74630800,0x40A20008,0x48000008,0x3AC00001,0x60000000,0x60000000,0x60000000,0x60000000,0x60000000,0x60000000,0x60000000,0x60000000
Download(Đổi tên file trong file nén lại thành boot.dol rồi copy cả thư mục vào trong folder apps trong thẻ nhớ)
Trong file đó đã có sẵn hack.ini của 4.0 US, bạn nào xài hệ này thì khỏi cần tạo hack.ini nữa

LƯU Ý: File hacks.ini phía trên chỉ dành cho 2 hệ PAL và NTSC-U, hệ NTSC-J và K sẽ không sử dụng được, bắt buộc phải chuyển hệ !

Khi chạy file preloader thông qua HBC, các bạn có thể bấm mật mã để có thể cái preloader vào máy, mật mã là: HARDLUMP (viết tắt của Home, A, Right, Down, Left, Up, Minus (dấu trừ), Plus (dấu cộng)). Tuyệt đối không được hỏi mật mã trong topic này !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priiloader ver mới nhất! ver 0.5 R98
Mã:
http://www.mediafire.com/download.php?vpc5et2x0975b51
 
Thanks ppkhoa,

Có link Preloader 0.28 rồi này: http://crediar.no-ip.com/preloaderv0.28-cred.rar
Mình cũng biết cái này, nhưng dùng Starfall thấy cũng ổn nên chưa thử. Để hôm nay thử xem sao.
ppkhoa có biết sự khác nhau giữa starfall và preloader không? Nếu cài Starfall rồi cài preloader thì thế nào?

preloader nghe nói thay đổi System Menu nên sẽ bị uninstall nếu cài lại System Menu hay dùng AnyRegion Changer.

Starfall thì không thay đổi System Menu nên có thể dùng AnyRegion Changer thoải mái vẫn không bị ảnh hưởng. Vì Starfall không cài được trên 3.2J nên đợt trước mình dùng AnyRegion Changer chuyển sang 3.2U để cài Starfall rồi sau đó lại dùng AnyRegion Changer chuyển về 3.2J, Starfall vẫn hoạt động tốt.
 

ppkhoa

V.I.P Member
Preloader nó cho mình nhiều lựa chọn hơn khi bôt máy để chữa brick và hack. Starfall cũng sẽ bị uninstall khi cài lại system menu ! preloader cho mình có thể cơ động điều chỉnh hack (starfall chỉ cho phép chạy cố định trên systemmenu v289, firmware 3.2U)
 
Anh ppkhoa cho em hỏi em định thử vào Shop Channel nhưng nó bảo phải update . Em up xong thì chỉ có đĩa Super Smash Bros Braw bị hư và không vào game đc còn các đĩa khác thì vào đc ( khi úp còn đĩa trong máy . trước đó vẫn chơi đc ) vậy có liên quan đến Brick ko ?
 

wow_wow

Thành viên lâu năm
Ko phải brick mà bạn đã lỡ up firmware lên thẳng 3.4 rồi đấy, nó block hết mấy game lậu ko chơi dc :))
 

ppkhoa

V.I.P Member
preloader có phần chặn update đấy ! Bạn enable cái phần bỏ qua kiểm tra update trên đĩa. Có 2 cái, bạn enable cả 2 là được. Còn bạn ducmt1994, bạn có thể cài Wii Shop mới nhất bằng cách vào trang wiibrew.org và search wii shop installer là được. Trường hợp của bạn là đã update lên 3.4, giờ chỉ còn cách là downgrade xuống 3.2 và cài preloader lại thôi.
 

ppkhoa

V.I.P Member
Sorry ! Mình không thể giúp bạn bằng hình ảnh được vì hiện giờ mình đang rất bận ! Bất kì bạn nào làm rồi có thể chụp ảnh lại và post lên đây, mong bạn thông cảm nha.
 
Coi chừng downgrade lộn hệ nhật đó
Anh ơi khi em mua là hệ máy Japan nhưng không biết là nó đã chuyển hệ chưa vì nhìn vào menu Wii thì toàn tiếng anh . Nhưng theo lời chỉ dẫn cách downgrade trên trang này http://nintendovn.com/forum/showthread.php?t=5651 và làm theo thế này " [Bước 2]
+chạy cIOS Downgrader từ Homebrew channel và chọn FW 3.2 đúng hệ máy của mình (VD : mình là máy JP đã chuyển sang U thì mình chọn 3.2U)
3.2U = USA/Canada, 3.2E = Europe, 3.2J = Japan " . Em chọn 3.2J giờ bị thành tiếng nhật luôn vậy giờ đổi sang lại tiếng Anh thì phải làm sao ? :em04:
 
Vậy là chọn lộn hệ rồi hả ? Muốn chuyển lại thì làm lại các bước từ trên xuống dưới theo hướng dẫn đi vì hiện tại máy bạn trở về là JP rồi. Nhớ đọc kỹ trước khi bấm nha.
 
các bạn cho mình hỏi..........mình đã thử cài đặt cái preloader 0.28 này............nhưng đều bị báo lỗi failure to get ROOT, curent IOS 36 has the fakesign bug fixed ................máy mình đã chuyển thành hệ 3.2 U và thẻ nhớ đã được format thành FAT......mong được giải đáp................cám ơn nhiều................
 
bạn giúp mình thêm 1 việc được không.............bây h mình hiểu la phải xóa cútom IOS đi thông wa HBC.......nhưng vấn đề ở đây mình kô rõ là xóa bằng cách nào............có phải dùng 1 file dol nào đấy để xóa thông wa HBC phải kô..................nếu đúng như thế mình phiền bạn cho mình cái custom IOS file đấy nhé...............

Ah còn việc nữa mong bạn giúp là sau khi xóa cái đấy đi......cài preloader vào xong liệu có cần cài lại cái custom IOS đó kô...
cám ơn bạn đã giúp đỡ..........
 

ppkhoa

V.I.P Member
Không cần cài lại IOS sau khi đã cài preloader. Để xóa, bạn download Custom IOS Uninstaller về rồi làm như lúc cài custom IOS, chỉ khác là luc này nó uninstall thôi !
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top